DENG Jiani

The Class of 2020

FAN Yuqi

The Class of 2020

JI Chenhui

The Class of 2020

LI Jie

The Class of 2020

MA Yannan

The Class of 2020

ZHU Jing

The Class of 2020

ZHU Lin

The Class of 2020