Vincent Peu Duvallon

Associate Professor

Yaoyao Huang

Associate Professor

Distinguished Professor

David Vardy

Distinguished Associate Professor

Visiting Professor

HU Ke

Visiting Professor

Staff

Ye Chengqian (Ann)

College Assistant

GHKH A215

0577-55870190

yechengqian@wku.edu.cn

 

Lyu Yichen (Bobbie)

College Assistant

GHKH A215

0577-55870218

lyuyichen@wku.edu.cn

 

Wang Yihan (Denise)

Research Assistant

GHKH A215

0577-55870060

wangyihan@wku.edu.cn