Vincent Peu Duvallon

Assistant Professor

Yaoyao Huang

Assistant Professor

Jeff Poon

Assistant Professor

Distinguished Associate Professor

David Vardy

Distinguished Associate Professor

Visiting Professor

HU Ke

Visiting Professor

Adjunct Instructor

Xingu Zhang Architecture Program

Kevin Shao Architecture Program

Bo Lin Architecture Program

Staff

 

Wang Qinshuo (Samantha)

College Assistant

  •   GHKH A215
  •   0577-55870060
  •   wangqinshuo@wku.edu.cn
Ye Chengqian (Ann)

College Assistant

  •   GHKH A215
  •   0577-55870190
  •   yechengqian@wku.edu.cn